Bánh hoa

Này bức tường rêu xanh

Chẳng phải đây –

Cành hoa năm ấy Anh trao tặng?

Sao nay hoa vẫn còn

Bên tường rêu tĩnh lặng

Nhưng… đã chẳng còn thấy Anh.

<Lưu Ngân>