Bánh noel

Không khí noel đã ngập tràn phòng bánh của Ngân luôn rồi 🌲🌲❄☃⛄⛄